Terma & Syarat
 • Apabila anda membuat pendaftaran untuk mengguna servis ini anda dianggap telah bersetuju untuk mematuhi segala terma dan syarat yang dinyatakan dalam EG33.net (selepas ini secara berasingan and keseluruhannya, dikenali sebagai “EG33”, “EG33.net”, atau “Laman Portal”). Anda mesti berumur 18 tahun ke atas dan anda dianggap dan wajar membaca dengan teliti serta bersetuju mengikuti dan mematuhi kesemua “Terma dan Syarat”. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma dan syarat, anda tidak seharusnya mendaftar dan membuka akaun dan tindakan ini akan mengakibatkan anda tidak boleh akses ke perisian dan layanan perjudian yang ditawarkan.
 • Semua informasi produk, pendaftaran dalam laman portal, penggunaan sebarang layanan yang ditawarkan serta sebarang pertaruhan yang diterima oleh EG33 adalah tertakluk kepada kesemua “Terma dan Syarat Umum” tercatat di sini.
 • EG33 berhak untuk mengubah "Terma dan Syarat Umum" ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis awal. Perubahan tersebut berkuatkuasa segera seperti tertera di dalam "Terma dan Syarat Umum" apabila terpapar di EG33. Anda bertanggungjawab untuk melihat “Terma dan Syarat Umum” secara berkala. Penerusan penggunaan anda di Laman Portal ini setelah terjadinya perubahan atau kemaskini pada “Terma dan Syarat Umum” dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan atau kemaskini tersebut.
 • “Terma dan Syarat Umum” ini menjelaskan perjanjian yang lengkap, muktamad, dan eksklusif antara anda dan EG33. “Terma dan Syarat Umum” ini juga menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, perutusan, dan kesepahaman di antara anda dan EG33 yang dibuat sebelum ini. Anda mengesahkan bahawa, dengan menyetujui untuk menerima Terma dan Syarat ini, anda tidak bergantung pada sebarang perutusan yang diperkecualikan sama seperti perutusan ternyata jelas dalam “Terma dan Syarat Umum” ini.
 • Jika berlaku sebarang percanggahan antara syarat yang ada dalam Perjanjian ini dan syarat di laman portal EG33, syarat dalam Perjanjian ini akan diutamakan.
 • Kami berhak mengikut budi bicara penuh dan mutlaknya untuk meminta anda menunjukkan bukti identiti dan umur sebagai prasyarat pendaftaran sebelum kami meluluskan penyertaan anda di EG33.
 • Jika berlaku sebarang pertikaian berkenaan dengan akaun milikan Pemain, EG33 berhak menggantung akaun taruhan tersebut buat sementara sehingga masalah diselesai. Setiap pertikaian harus diajukan secara tertulis dengan menyatakan tarikh, masa, dan keperincian pertikaian. Pihak Pengurusan memandang serius pertikaian pemain dan akan berusaha keras untuk semua mengambil langkah yang perlu dan munasabah untuk menyiasat dan akhirnya menyelesaikan semua pertikaian tersebut.
 • EG33 berhak menggantung dan/atau membatal akaun taruhan anda atas apa jua sebab pada bila-bila masa tanpa sebarang penjelasan dan notis awal. Semua baki dana anda pada waktu pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda dengan menggunakan kaedah pembayaran yang ditentukan oleh EG33.Walau bagaimanapun, EG33 berhak mutlak dalam membatalkan sebarang kemenangan dan melupuskan sebarang baki dalam akaun taruhan anda di EG33 atau sebarang kemenangan atau perolehan yang mungkin anda memperoleh atau pernah anda mendapat dari akaun taruhan anda di EG33 dan penggunaan layanan dan/atau permainan anda di EG33.
 • Anda bertanggungjawab menjaga keperibadian dan keselamatan Nombor Akaun/Nama Pengguna dan Kata Laluan anda. Anda tidak seharusnya mengizinkan orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa had, mengawal atau mengguna semua akaun taruhan anda di EG33, akses dan/atau menggunakan sebarang bahan atau maklumat dari laman portal EG33 atau menerima sebarang ganjaran. Anda bertanggungjawab sepenuhnya bagi sebarang pembelian dan/atau kerugian yang disebabkan oleh anda sendiri atau pihak ketiga di akaun taruhan anda di EG33.
  3.1. Penerimaan dan Pengesahan Taruhan:
 • Taruhan
  Pemain harus bertaruh dengan menggunakan dana yang tersimpan di akaun taruhan. Semua taruhan akan dilupuskan jika mengetahui bahawa pemain tidak pernah berjaya membuat deposit dana atau memindahkan dana ke akaun taruhan masing-masing. Selepas membuat deposit, jumlah taruhan anda mesti melebihi 100% atau sama nilai dengan jumlah deposit anda, jika tidak kami tidak boleh meluluskan permohonan pengeluaran anda, sila membuat amaun deposit atas permintaan.
 • Kesahan Taruhan
  EG33 tidak boleh membatalkan taruhan jika taruhan tersebut telah disahkan oleh EG33 di akaun anda, kecuali jika taruhan tersebut diisytihar lupus disebabkan kesilapan keputusan atau penyelesaian atas sebab tertera di dalam Terma dan Syarat ini.
 • Ketepatan Rekod Taruhan
  Walaupun setiap usaha dilakukan untuk memastikan ketepatan jumlah, namun EG33 tidak bertanggungjawab atas sebarang kesalahan atau peninggalan yang berkaitan dengan maklumat tersedia di dalam laman portal.
 • Pengurangan Taruhan / Pengembalian Taruhan
  Dana taruhan akan dikurangkan dari saat penempatan taruhan dari akaun anda, tanpa menghiraukan keputusan yang diumumkan. EG33 tidak boleh dan tidak akan membayar balik dana taruhan yang telah dipertaruhkan dalam permainan bagi cabutan yang belum diumumkan keputusan. Taruhan sedemikian akan ditetapkan segera selepas penyelesaian pertaruhan tersebut dan ganjaran, jika berkaitan, akan dikredit ke dalam akaun taruhan pada ketika itu.
 • Keputusan Taruhan EG33 adalah Muktamad
  Dengan menerima Terma dan Syarat Umum ini, anda menyetujui bahawa EG33 dan rekodnya akan menjadi pihak berkuasa muktamad dalam menentukan sebarang terma taruhan yang ditempatkan dan situasi di mana taruhan tersebut dibuat.
 • Tanggungjawab Tunggal Pemain Terhadap Kemenangan
  Sebarang cukai dan bayaran yang dikenakan atas kemenangan yang telah diberikan kepada anda serta sebarang pembayaran berbayar kepada anda dianggap sebagai tanggungjawab anda sepenuhnya. EG33 berhak untuk melaporkan dan menahan sebarang amaun dari kemenangan anda untuk mematuhi sebarang undang-undang yang berkaitan. Kemenangan tidak boleh dipindah, diganti, atau ditebus dengan sebarang bentuk ganjaran yang lain.

 • 3.2. Dana Taruhan Tertaruh
 • Dana Taruhan Minimum
  Amaun taruhan minimum dikenakan bergantung kepada jenis permainan/produk tertentu yang dipertaruhkan.
 • Pertaruhan secara automatik melalui perisian atau pengendalian perisian yang lain atau data akaun anda/pemain lain dilarang dan boleh mengakibatkan pemberhentian keahlian, pelupusan kesemua akaun yang berkaitan, pembatalan dan/atau penyitaan sebarang kemenangan atau deposit tertunggak serta pendakwaan sivil/jenayah. Dengan menerima Terma dan Syarat Umum ini, anda menyetujui bahawa EG33 berhak untuk menggunakan budicara mutlaknya memberhentikan akaun anda tanpa sebarang penjelasan dan, tidak terbatas kepada syarat-syarat tersebut di atas, seharusnya ia adalah pertimbangan anda sama ada menyertai laman portal, atau sebarang permainan yang ditawarkan di dalamnya, dan tindakan anda yang mengugat dasar pengoperasiannya di dalam laman portal. Dan anda bersetuju mengetepikan sebarang dan kesemua tuntutan terhadap EG33 bagi memberhentikan akaun tersebut.
 • Dengan menerima Terma dan Syarat Umum ini, anda mengakui bahawa kesilapan atau ketidaksempurnaan perisian komputer tidak boleh dijadikan alasan. Seharusnya anda mengetahui bahawa perisian sememangnya mengandungi kesilapan dan ketidaksempurnaan, anda bertanggungjawab dari segi undang-undang untuk menahan diri daripada mengambil sebarang kesempatan daripadanya. Malahan, anda harus berwaspada dengan kesilapan dan ketidaksempurnaan sebegitu dan harus melaporkan kepada EG33secara tertulis segera. Jika anda gagal melaksanakan kewajiban anda di bawah syarat ini, EG33 berhak menuntut pampasan penuh ke atas semua kos, termasuk perbelanjaan pembetulan perisian yang boleh timbul daripada kecuaian atau tindakan anda dalam mengambil kesempatan dari kesilapan dan ketidaksempurnaan sebegitu.
 • Dengan menerima Terma dan Syarat Umum ini, anda menyetujui bahawa EG33 tidak bertanggungjawab atas sebarang kebinasaan, kerugian atau kerosakan yang diakibat dari pemutarbelitan, atau akses lain tanpa kebenaran ke sistem laman portal atau sebarang akaun, gangguan melibatkan prosedur atau prestasi laman portal atau permainan, atau kerosakan atau penyerangan secara sengaja terhadap laman portal atau permainan yang boleh menyebabkan pendakwaan sivil/jenayah serta mengakibatkan pemberhentian akaun anda segera dan pelucutan sebarang dan segala kemenangan yang telah atau akan anda menangi.
 • Sebelum mengeluarkan atau meluluskan sebarang pengeluaran, EG33 berhak untuk meminta kelengkapan maklumat seperti Identiti Diri, salinan fotostat bahagian depan dan belakang kad debit/kredit, Pasport, Lesen Memandu, atau penyata bank terbaru atau dokumen lain yang berkaitan dan EG33 mengikut budi bicara yang dirasakan perlu. Jika anda tidak memenuhi sebarang syarat sekuriti, EG33 berhak melupuskan sebarang kemenangan tersimpan di dalam akaun anda.
 • Pengkreditan Kemenangan
  Kemenangan akan dikreditkan ke akaun anda, seperti yang ditetapkan, secara automatik. Semua kemaskini di akaun anda bukanlah “bukti kemenangan” dan/atau mungkin merujuk kepada dana yang telah dipindahkan (didebitkan) dari akaun anda. Jika meninjau secara manual dan mendapati bukti pemalsuan atau pemutarbelitan, EG33 berhak melupus kemenangan tertentu atau mengubah kepelbagaian di dalam akaun anda sewajarnya.
 • Wang Bonus adalah wang virtual bagi produk yang diberikan kepada pemain untuk tujuan promosi. Pemain tidak boleh mengeluarkan wang bonus tersebut sejurus selepas dikreditkan ke dalam akaunnya. Bergantung kepada jenis bonus, wang bonus yang berlainan perlu memenuhi syarat pemprosesan tertentu.
 • Wang Bonus boleh ditunaikan dan dikeluarkan selepas pemain memenuhi syarat promosi tersebut.
 • Syarat perputaran lalai adalah 20 x (Deposit + Bonus).
 • Bagi sebarang penempatan taruhan, dana taruhan ditolak dari Baki Tunai dalam akaun Pemain masing-masing. Jika tiada Baki Tunai, dana taruhan akan ditolak dari Baki Bonus dalam akaun Pemain tersebut. Oleh itu, Baki Bonus hanya akan ditaruh sekiranya terdapat kekurangan dana di bawah Baki Tunai.
 • Setiap individu, ahli keluarga, alamat kediaman, alamat emel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP hanya dibenarkan membuka SATU (1) akaun percuma dan menikmati segala manfaat dan tawaran eksklusif yang disediakan oleh EG33.
 • Sebarang taruhan yang ditempatkan pada dua posisi bertentangan tidak akan diambil kira dalam pengiraan atau mengira ke dalam sebarang syarat perputaran.
 • Permohonan pengeluaran sebelum memenuhi syarat perputaran sebanyak 20 kali, mungkin akan menyebabkan bonus dan kemenangan tersebut dilupuskan. Semua taruhan ditarik atau taruhan seri tidak akan diambil kira ke dalam syarat perputaran.
 • Kecuali tertera secara khusus sebaliknya dalam syarat-syarat promosi tertentu, hanya 25% dari jumlah taruhan ditempat dalam sebarang permainan Roulette (semua variasi) dan 50% dari jumlah taruhan ditempat dalam permainan Slot dan RNG akan diambil kira dalam syarat taruhan bagi sebarang bonus.
 • EG33 berhak untuk meminta bukti mencukupi bagi pengenalan pemain pada bila-bila masa. Bukti sebegitu mesti membuktikan maklumat peribadi pemain, perincian pembayaran dan/atau maklumat tambahan lain yang berkaitan dengan kelulusan pemeriksaan sekuriti juga mungkin akan diminta.
 • Pekerja, atau saudara mara di kalangan pekerja atau pewakil di EG33 tidak dibenarkan memegang akaun atau mengambil kesempatan dari sebarang tawaran promosi.
 • Dengan penyertaan dalam sebarang promosi yang dijalankan oleh EG33, Pemain bersetuju akan mematuhi Terma dan Syarat Umum ini serta yang tertera dalam setiap promosi berlainan. Mana-mana Pemain yang tidak bersetuju dengan terma-terma tersebut, seharusnya menghubungi Khidmat Pelanggan EG33 untuk keterangan selanjutnya.
 • Jika pemegang akaun Pemain yang berkelayakan tidak memenuhi sebarang terma bagi tawaran dan promosi, di mana memungkiri, menyalahgunakan akaun, mempunyai sebarang bukti menunjukkan bahawa siri taruhan yang ditempatkan oleh satu atau sekumpulan pemain, disebabkan oleh bonus deposit atau sebarang tawaran promosi lain dalam menjaminkan keuntungan pemain tanpa mengendahkan akibat, sama ada tindakan perseorangan atau dalam kumpulan, EG33 berhak menggantung, membatal atau menuntut balik bonus serta segala kemenangan. Seperkara lagi, EG33 berhak mengenakan caj pentadbiran kepada Pemain setimbal dengan bonus deposit nilai untuk meliputi kos pentadbiran.
 • Anda harus bertanggungjawab sepenuh dan bersetuju untuk menanggung segala pembiayaan yang disebabkan oleh anda sendiri, serta melapor dan membayar segala cukai berkenaan seperti yang ditetapkan dalam penguatkuasaan undang-undang apabila menggunakan sebarang layanan di EG33.
 • Jika Terma dan Syarat Umum ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.
 • Anda harus menjaga kepentingan EG33, pekerja, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemilik lesen, pengedar, pemborong, induk, anggota gabungan, anak syarikat, pengiklanan, promosi dan agensi-agensi lain, pekongsi media, agen dan pembekalnya serta tidak segera berbahaya atas tuntutan, dan patut menanggung segala kerugian yang sama dari sebarang dan segala tuntutan, kerugian, kos, kerosakan, liabiliti dan apa saja perbelanjaan (termasuk yuran perundangan) yang akan timbul dari atau dituntut oleh sebarang pihak ketiga.
 • Kami tidak bertanggungjawab bagi sebarang kerugian anda atas muat naik kandungan atau bahan atau pindahan menerusi permainan dan anda megesahkan bahawa kami seharusnya tidak berkewajipan bagi anda atau sebarang pihak ketiga atas pengubahan, penggantungan atau penghentian dari permainan.
 • EG33 berjanji untuk menyelesaikan percanggahan pendapat dengan adil dan tepat tanpa kos atau tanggungan yang tidak wajar, dengan memegang rekod transaksi taruhan secara terperinci mengenai semua pembiayaan kewangannya. Semua transaksi ini boleh diarkibkan selama 5 tahun (mulai dari tarikh transaksi) dan boleh diakses oleh pihak berkuasa terbabit dalam penyelesaian percanggahan atas permintaan.